11

સ્પેર પાર્ટ્સ

સાંકળ ચક્ર

સિલિન્ડર

કાસ્ટિંગ

સાંકળ ચક્ર 2

શાફ્ટ

ગિયર વ્હીલ